Καλοκαιρινός διαγωνισμος 2024

Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού

 1. Διοργανώτρια Διαγωνισμού

 

 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου στη θέση Άμμος ή Στειρομάνδρα, με ΑΦΜ 999677193, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου» (καλούμενη εφεξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο Διαγωνισμός Κρητών Άρτος, Ιούνιος 2024 (καλούμενη εφεξής ο «Διαγωνισμός») με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον σύνδεσμο https://www.facebook.com/ και https://www.instagram.com/kritonartos_official/ και https://kritonartos.gr/ του επίσημου διαδικτυακού τόπου της Διοργανώτριας στο Facebook και το Instagram αντίστοιχα καθώς και της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»). Οι υποψήφιοι οφείλουν να μεριμνούν για την έγκαιρη ενημέρωση τους σε σχέση με τυχόν αλλαγές των όρων του Διαγωνισμού, επισκεπτόμενοι τον Διαδικτυακό Τόπο.

 2. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

 3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αυτοδίκαιη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και των διαδικασιών του Διαγωνισμού, όπως περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και όπως επικαιροποιούνται στον Διαδικτυακό Τόπο χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση ή έτερη υποχρέωση της Διοργανώτριας.

 

 1. Διάρκεια Διαγωνισμού

 

 1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 14η Ιουνίου 2024 και ώρα 12:01:00 π.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) έως και την 28η Ιουνίου 2024 και ώρα 12:01:00 μ.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) (εφεξής η «Διάρκεια»).

 2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 28η Ιουνίου 2024 ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Τυχόν συμμετοχές που θα υποβληθούν μετά την διάρκεια του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν την Διοργανώτρια.

 3. Στη περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά των διοργανωτών, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε την παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

   

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι καθώς και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, της Διοργανώτριας ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, καθώς και οι συγγενείς τους α’ βαθμού, β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

 2. Για την έγκυρη συμμετοχή εκάστου συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη και πλήρης αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

 3. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου, σήμανση για την ακριβή ημερομηνία και ώρα συμμετοχής και βάσει αυτής, αύξοντα αριθμό για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση γραμμών, πτώση server) τα διατηρούμενα αρχεία καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

 4. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Διοργανώτριας, η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή η συμμετοχή αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, η Διοργανώτρια δύναται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού να αποκλείσει την συμμετοχή, σε περίπτωση δε συμμετοχής που έχει ήδη ανακηρυχθεί ως νικήτρια, η Διοργανώτρια δύναται να κηρύξει έκπτωτη από το βραβείο τη σχετική συμμετοχή.

 5. Με την υποβολή της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό έκαστος υποψήφιος παραχωρεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού στη Διοργανώτρια, χωρίς καμία επιβάρυνση της τελευταίας μη αποκλειστική άδεια χρήσης του ονόματος, της εικόνας του και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου συνδεόμενου με την προσωπικότητα και ταυτότητα αυτού προς το σκοπό της χρήσης των στοιχείων αυτών στο πλαίσιο διαφημιστικών, προωθητικών ενεργειών του Διαγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτού. Ενδεικτικά, η Διοργανώτρια στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιεί την εικόνα των συμμετεχόντων/ και το όνομά τους, μέσω φωτογραφικού υλικού, ηχητικού υλικού και υλικού βιντεοσκόπησης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση, περιοδικά, Internet, social media όπως Facebook, LinkedIn, News App κτλ.) και σε κάθε άλλο μέσο που θα επιλέξει η Διοργανώτρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, στο πλαίσιο προώθησης, διαφημιστικής εκμετάλλευσης του Διαγωνισμού και κάθε σχετικού με την παρουσίαση του Διαγωνισμού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου, ως αρχειακό υλικό για την προβολή του σε εκδηλώσεις σεμινάρια, διαλέξεις και παρεμφερείς δραστηριότητες της Διοργανώτριας κ.λ.π.

 6. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία Διοργανώτρια, με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016).

   

 1. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

   

 1. Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους επίσημους διαδικτυακούς λογαριασμούς (social media) της Διοργανώτριας είτε στη διεύθυνση  https://www.facebook.com/στο Facebook (Meta) είτε στη διεύθυνση https://www.instagram.com/kritonartos_official/ στο Instagram (Meta), να κάνουν «like» στη δημοσίευση που αφορά τον Διαγωνισμό, εν συνεχεία να κάνουν «follow» το προφίλ της Διοργανώτριας στις άνω πλατφόρμες και να σχολιάσουν «comment» αυτή τη δημοσίευση, κάνοντας επισήμανση «tag» ένα φιλικό τους πρόσωπο που διαθετεί λογαριασμό στις άνω πλατφόρμες.

 2. Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, εφόσον ακολουθήσει τις οδηγίες του παρόντος διαγωνισμού. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο φυσικά πρόσωπα.

 3. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

 4. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο Γ, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στις διαδικτυακές πλατφόρμες των Facebook και Instagram.

   

 1. Κλήρωση – Ανάδειξη Νικητή

 

 1. Από τις έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό, με τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω στον όρο Γ, θα ανακηρυχθούν τρεις (03) νικητές συνολικά εκ των συμμετεχόντων, κατόπιν κλήρωσης από τα ηλεκτρονικά συστήματα της Διοργανώτριας που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή και στα οποία η Διοργανώτρια δεν δύναται να επέμβει ή/και να επηρεάσει.

 2. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 (Τοπική ώρα Ελλάδος) στα γραφεία της Διοργανώτριας μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

 3. Η Διοργανώτρια εγγυάται το αδιάβλητο της διαδικασίας και την ορθή τήρησή της. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές οι οποίες θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναφέρεται στο υπό άνω Γ και Δ. Αμέσως μετά την ανάδειξη των τριών (03) νικητών, θα κληρωθούν και δέκα (10) αναπληρωματικοί επιλαχόντες.

 4. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί 1 post, το οποίο θα ανακοινώνει τον διαγωνισμό και θα αναρτηθεί την 28.06.2024 στο Facebook και στο Instagram της Διοργανώτριας. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι νικητές θα επισημανθούν στην περιγραφή του παραπάνω post, στο Facebook και στο Instagram. Μετά την κλήρωση και εντός 2 εργάσιμων ημερών, οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος στον προσωπικό λογαριασμό των μέσω κοινωνικής δικτύωσης μέσω του οποίου έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που ο κάθε νικητής που θα κληρωθεί κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει, αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης μέσω της οποίας αναδείχθηκε ή τυχόν άλλο διάστημα που θα του έχει επικοινωνηθεί ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου και αυτό αποδίδεται με σειρά προτεραιότητας στους επιλαχόντες. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους τρεις (03) νικητές και τους δέκα (10) αναπληρωματικούς επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.

 5. Ο Διοργανωτής δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση του την ταυτότητα των προσώπων που θα παραλάβουν το δώρο τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου επισήμου εγγράφου, κατά την διακριτική του ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του παραλαμβάνοντος προσώπου.

 6. Οποιοσδήποτε νικητής χάνει το δικαίωμά του στο έπαθλο, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης των επάθλων, για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους,

(β) σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τίθενται στους παρόντες όρους,

(γ) σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί να δηλώσει στο Διοργανωτή τα προσωπικά του στοιχεία,

(δ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,

(στ) σε περίπτωση που, παρουσιαζόμενος για την παραλαβή του επάθλου του, δεν προσκομίσει δελτίο ταυτότητας ή παρόμοιο αντίστοιχο έγγραφο πχ δίπλωμα αυτοκινήτου,

 1. Ο Διοργανωτής, σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των επάθλων.

 2. Τα έπαθλα, όσον αφορά στον αριθμό και το είδος τους, είναι ήδη προκαθορισμένα και απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα παραπάνω έπαθλα δεν αλλάζουν και ο νικητής θα πρέπει κατόπιν συνεννόησης να αποδεχθεί τους χρόνους παράδοσής τους, διαφορετικά το έπαθλο θα δοθεί σε κάποιον αναπληρωματικό. Τα έπαθλα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον διαγωνισμό.

 3. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το έπαθλό του ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εντός της προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί, χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού επάθλου.

   

 1. Δώρο Διαγωνισμού

 

 1. Το δώρο του Διαγωνισμού θα αποτελείται από ένα (01) πακέτο με διάφορα προϊόντα παραγωγής της Διοργανώτριας και κάθε νικητής θα λάβει από ένα.

 2. Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. Διευκρινίζεται ότι το Δώρο παρέχεται από την Διοργανώτρια «ως έχει» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των εγγυήσεων καταλληλόλητας.

 3. H Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το Δώρο, εκτός της παράδοσης στο νικητή. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού αλλά και την υλοποίηση του ως άνω δώρου. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για περιστατικά που μπορεί να συμβούν και είναι εκτός του ελέγχου τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων, server ή provider, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων), από τα οποία μπορεί να καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή σε περίπτωση που τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του Διαγωνισμού ή/και με το Διαγωνισμό. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

 4. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης παράδοσης ή ακύρωσης του δώρου. 

 

 1. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

 

 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς, οποτεδήποτε τους όρους και τα δώρα, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά τους συμμετέχοντες, το νικητή που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση ή/και οιοδήποτε τρίτον.

 

 1. Περιορισμός ευθύνης της Διοργανώτριας

 

 1. Η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

 2. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά για την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του Διαγωνισμού.

   

 1. Προσωπικά Δεδομένα

 

 1. Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη Διοργανώτρια Εταιρία την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.

 2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ679/2016) στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.

 3. Όσον αφορά στον νικητή του Διαγωνισμού και στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η Διοργανώτρια Εταιρία ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωση του νικητή και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την εν γένει προβολή – παρουσίαση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους αυτούς, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων.

 4. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση του Δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, με την επιφύλαξη των αναγκαίων στοιχείων για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας με τους συνδρομητές.

 5. Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ679/2016), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της Διοργανώτριας ή να αποστείλουν σχετικό ερώτημα στο info@kritonartos.gr.

 

 1. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

 

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, της διαδικασίας κλήρωσης, του αποτελέσματος της κλήρωσης και της διαδικασίας τελικής ανάδειξης του νικητή. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχθεί το δώρο και δεν υπογράψουν τη Δήλωση παραλαβής και αποδοχής του Δώρου, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

 2. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την Διοργανώτρια. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια του Ηρακλείου και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

 3. Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στους επίσημους λογαριασμούς της Διοργανώτριας στο Facebook και το Instagram.

 4. Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο της Διοργανώτριας στο τηλέφωνο 2810380850.

Back to top of page